Výber lekára a pôrodnej asistentky

Výber lekára (operatéra/pôrodníka/anestéziológa) a pôrodnej asistentky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ponúka všetkým svojim pacientom vrátane pacientok oddelenia gynekológie a pôrodníctva možnosť podľa svojho rozhodnutia požiadať o konkrétneho lekára – operatéra/pôrodníka/anestéziológa a o konkrétnu pôrodnú asistentku.

Konkrétne podmienky a postup je upravený v interných smerniciach FNsP Žilina:

Táto nadštandardná služba je zo strany nemocnice poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a nad rámec služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov, a preto je spoplatnená podľa Cenníka hradených výkonov FNsP Žilina (Smernica SM-09) sumou: 

Z000004 Výber lekára - pôrodníka 300,00 €
Z000005 Výber pôrodnej asistentky 250,00 €
Z000041 Výber lekára - operatéra, anestéziológa  200,00 €

 Pozn.: V sume za nadštandardnú službu (NŠS) je zahrnutá aj odmena pre lekára (61% zo sumy za NŠS), pre pôrodnú asistentku (61% zo sumy za NŠS), ktorú vybranému zamestnancovi FNsP Žilina vyplatí formou mimoriadnej odmeny, po predložení a odsúhlasení podkladov na vyplatenie odmeny.

V prípade záujmu o výber konkrétneho lekára (pôrodníka, operatéra, anestéziológa) alebo konkrétnej pôrodnej asistentky Vám lekár na príjmovej ambulancii poskytne k vyplneniu nižšie uvedené dokumenty v dvoch vyhotoveniach:

 Žiadosť o výber lekára, pôrodnej asistentky (formulár F-09-001)

  Zmluva o výbere lekára (formulár F-09-002)

 Zmluva o výbere pôrodnej asistentky

Súčasne Vás oboznámi s výškou úhrady za túto nadštandardnú službu v súlade s Cenníkom.

Po podpísaní formulárov z Vašej strany bude žiadosť odstúpená vybranému lekárovi, vybranej pôrodnej asistentke a jeho/jej príslušnému vedúcemu zamestnancovi na vyjadrenie. Písomný súhlas vybraného lekára, vybranej pôrodnej asistentky a príslušného vedúceho zamestnanca, ktorý sa vyjadruje k odbornej spôsobilosti tohto zdravotníckeho pracovníka na poskytnutie zdravotného výkonu, so žiadosťou pacienta je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy.

Bez ohľadu na uzavretie Zmluvy bude každému pacientovi FNsP Žilina poskytovaná zdravotná starostlivosť odborne spôsobilým zdravotníckym pracovníkom FNsP Žilina.

 

Osobitný postup pri uhrádzaní služby výberu lekára, výberu pôrodnej asistentky

Po uzavretí Zmluvy o výbere lekára – operatéra/pôrodníka/anestéziológa (Formulár F-09-002), Zmluvy o výbere pôrodnej asistentky (Formulár F-09-006) – pacient pred nástupom na hospitalizáciu, resp. počas hospitalizácie, ale najneskôr pred realizáciou zdravotného výkonu, ktorý je predmetom Zmluvy, je povinný zaplatiť úhradu za nadštandardnú službu výberu lekára, pôrodnej asistentky.

Úhradu v plnej výške je možné poukázať:

 • • do pokladne nemocnice (v pokladni v prípade prijatia hotovostnej platby vystavia príjmový pokladničný doklad v dvoch vyhotoveniach – jedno vyhotovenie pre pacienta, jedno pre pokladňu,
 • • poštovou poukážkou, ktorú pacient obdrží pri podpise Zmluvy o výbere lekára,
 • • prevodom na účet nemocnice uvedený v záhlaví Zmluvy alebo
 • • v mimoriadnych prípadoch je možné uhradiť stanovenú cenu za túto nadštandardnú službu aj na dotknutom oddelení prostredníctvom potvrdenky (Juxta).
 • Ako variabilný symbol pacient uvedie číslo Zmluvy v tvare: 5/xxx/yyy/zzzz.

 • Odstúpenie od zmluvy

  Pacient aj FNsP Žilina môžu od Zmluvy odstúpiť do času vykonania samotného zdravotného výkonu vybraným lekárom, vybranou pôrodnou asistentkou, a to aj bez udania dôvodu. Po odstúpení od Zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

  Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené v záujme predchádzania zbytočným nedorozumeniam v písomnej forme (F-09-003 Odstúpenie pacienta od zmluvy o výbere lekára, F-09-007 Odstúpenie pacienta od zmluvy o výbere pôrodnej asistentky. Len v prípade časovej tiesne je tento úkon možné vykonať ústne, najlepšie v prítomnosti ďalšieho svedka, s tým, že ústny prejav vôle bude dodatočne vyjadrený aj v písomnej forme.

  V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej nenaplnenia bude zaplatená úhrada v plnej výške pacientovi vrátená v súlade so smernicou SM-09.


Vytlačiť