Rezidentský program

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina sa zapája do rezidentského programu na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.
V prípade, že máte záujem o prácu lekára vo FNsP Žilina a o získanie špecializácie v odboroch všeobecné lekárstvo alebo pediatria, prihláste sa do rezidentského programu, vybraných uchádzačov FNsP Žilina prijme do pracovného pomeru.

Záujemcovia o zamestnanie na pracovnej pozícii lekár, zašlite Vašu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a informáciou o tom, či ste požiadali o zaradenie do rezidentského programu, na e-mailovú adresu: 

Rezidentský program

Kto sa môže prihlásiť?
  1. Absolventi lekárskych fakúlt bezprostredne po ukončení štúdia.
  2. Ostatní absolventi lekárskych fakúlt – podmienka: vek do 36 rokov
a. ešte nezaradení na žiadne špecializačné štúdium;
b. už zaradení na špecializačné štúdium, ktoré je plánované ukončiť najskôr k 31.10.2015.

Vzdelávanie pred špecializačnou skúškou zo všeobecného lekárstva a pediatrie bude mať novú náplň. Príprava sa zameria predovšetkým na prax a jej hlavnou časťou bude vzdelávanie a práca rezidenta v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Vzdelávanie v lôžkových zariadeniach zabezpečí komplexnú prípravu budúceho všeobecného lekára a pediatra. Poslednou časťou výučby bude polročná stáž rezidenta v ambulancii všeobecného lekára, kde bude sumarizovať získané poznatky v praxi. Novinkou je aj to, že príprava na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo bude trvať 3 roky, v odbore pediatria 4 roky. Počas celého rezidentského štúdia má prijatý uchádzač garantované pracovné miesto vo fakultnej/univerzitnej nemocnici s rovnakým finančným ohodnotením ako iní neatestovaní lekári.

Ako sa môžem prihlásiť?
  1. Ak som už zaradený do iného špecializačného programu a ukončenie môjho štúdia je naplánované po 31.10.2015, tak môžem požiadať o zmenu štúdia už s účinnosťou k 1. aprílu 2014
  2. Ak som končiacim študentom alebo absolventom lekárskej fakulty, tak zaslaním riadne vyplnenej prihlášky na vzdelávaciu inštitúciu.

Kritériá na prijatie:
Do programu sa môžu prihlásiť absolventi lekárskych fakúlt, resp. lekári s praxou, ktorí:
- dňom 1.4.2014 nedosiahli 36. rok života, študujú v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní v špecializačných odboroch:

Zdravotnícke povolanie lekár:
  • všeobecné lekárstvo,
  • pediatria;
- sú zamestnaní v SR (mimo Bratislavského samosprávneho kraja), resp. ihneď po prijatí získavajú automaticky zamestnanie vo fakultnej/univerzitnej nemocnici od 1.10.2014;
- končia špecializačné štúdium najskôr k 31.10.2015;
- preferované miesto výkonu špecializovaných pracovných činností po ukončení špecializačného štúdia (výkon praxe všeobecného lekára pre dospelých a výkon praxe všeobecného lekára pre deti a dorast) je v súlade so zoznamom potenciálnych miest pre výkon špecializovaných pracovných činností (na základe údajov samosprávnych krajov);
- boli vybraní výberovou komisiou - úspešne splnili kritériá výberového konania (viď. text nižšie) do Rezidentského programu:

Výberové konanie bude hodnotené na základe týchto kritérií:
  • počet rokov od ukončenia štúdia na lekárskej fakulte (0 rokov = 10 bodov; 1 rok = 9 bodov, atď.) (max 10 bodov);
  • pohovor s uchádzačom – motivácia a predpoklady pre výkon špecializovaných pracovných činností (max 10 bodov);
Pre úspešné splnenie výberových kritérií je potrebné dosiahnuť viac ako 60% bodov, t.j. 12 bodov a viac.

Podmienkou zaradenia zdravotníckeho pracovníka do programu je splnenie všetkých vyššie uvedených kritérií súčasne.

V prípade otázok súvisiacich so zaradením do projektu, možnosťami absolvovania špecializačného štúdia, náplňou štúdia v Rezidentskom programe, školiacimi miestami, kontaktnými osobami, ako aj so spôsobom prihlasovania sa do programu môžu záujemcovia kontaktovať ministerstvo zdravotníctva na adrese .

Bližšie informácie k rezidentskému programu spolu s potrebnými dokumentmi nájdete na:
http://www.szu.sk/index.php?id=877&menu=

Vytlačiť