Zriaďovateľ a údaje o organizácii

Zriaďovateľom FNsP Žilina je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je právnická osoba, ktorá bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1 v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 18.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009, ako štátna príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou.
 
FNsP má nasledovné identifikačné údaje:
 
Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Sídlo: ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ  DPH: SK 2020699923
 

Štatutárny orgán je riaditeľ.

Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie. Riaditeľa do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister zdravotníctva SR.

Predmetom činnosti FNsP Žilina je poskytovanie ambulantnej a ústavno-preventívnej starostlivosti, ako fakultná nemocnica s poliklinikou nadregionálneho významu, vo svojom spádovom území.
Právomoci a kompetencie FNsP sú podrobnejšie uvedené v Organizačnom poriadku FNsP Žilina, do ktorého možno slobodne nahliadnuť na sekretariáte riaditeľa FNsP alebo na právnom odbore.

 

Vytlačiť