Nahlasovanie korupcie

NAHLASOVANIE KORUPCIE ALEBO INEJ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
 
V rámci boja proti korupcii a iným formám závažnej protispoločenskej činnosti FNsP Žilina zriadila emailovú adresu , ktorá umožňuje občanom oznámiť podozrenie zo spáchania niektorej z foriem závažnej protispoločenskej činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného zákona a zákona č. 307/2014 Z. z.
 
Korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie či prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, alebo jej prísľub.
Korupcia deformuje správanie tak na strane osoby povinnej niečo konať, nekonať alebo zdržať sa, ako aj na strane osoby, ktorá nenáležitú výhodu poskytla.
 
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.) vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • • niektorým z trestných činov verejných činiteľov alebo niektorým z trestných činov korupcie, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe alebo trestným činom poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  • • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou tri roky alebo
  • • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške najmenej 50.000 eur.

Trestnými činmi korupcie podľa tretieho oddielu ôsmej hlavy Osobitnej časti zákona NR SR č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon") sú trestné činy:

  • • Prijímanie úplatku – ktorého sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
  • • Podplácanie – ktorého sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe,
  • • Nepriama korupcia – ktorého sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť  na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, 329 alebo 330 Trestného zákona, ale za to, že tak už urobil.

Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, naplní skutkovú podstatu trestného činu. Neoznámenie trestného činu podľa § 340 Trestného zákona.
 
V prípade, že viete o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že bol alebo má byť spáchaný niektorý z hore uvedených trestných činov, osobitne trestných činov korupcie, v súvislosti s činnosťou zamestnancov FNsP Žilina, môžete sa obrátiť na:

  • • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), súdy alebo príslušný správny orgán (ak ide o oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom), viac informácií nájdete na www.minv.sk,
  • • antikorupčnú linku 0800 111 001, viac na www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk,
  • • Národnú kriminálnu agentúru P PZ národnú protikorupčnú jednotku ,
  • • Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline na emailovej adrese: .
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07, Žilina
(pričom na obálke je potrebné uviesť „DO RÚK REFERENTA REFERÁTU KONTROLY A SŤAŽNOSTÍ - NEOTVÁRAŤ") ALEBO písomne poštou zaslanou na adresu:
Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
 

Informačná povinnosť v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES:
http://www.fnspza.sk/sk/gdpr/informacie-pre-ostatne-dotknute-osoby-cl-13


Vytlačiť