Mapa areálu FNsP

  A
VRÁTNICA
Odbor informatiky a správy systémov
Telefónna ústredňa - ohlasovňa požiarov
B
DETSKÁ POLIKLINIKA
Detská poliklinika - ambulancie
Detská kožná ambulancia - 1. poschodie
Lekárska genetika - suterén
Pediatrická ortopédia - príjmová ambulancia - prízemie
Nemocničná lekáreň – Oddelenie výdaja pre verejnosť
C
DETSKÝ PAVILÓN
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast - prízemie
Pediatria - prízemie, 3. a 4. posch.; JIS - 3. posch.
Pediatrická ortopédia - 1. posch.
Ekonomický odbor - 2. posch.
D
OČNÝ PAVILÓN
Klinická onkológia a radiačná onkológia (rádioterapia) - 1. a 2. posch.
Klinická onkológia a radiačná onkológia (rádioterapia) - ambulancie, ožarovne
Oftalmológia (očné) - ambulancie - prízemie
Oftalmológia (očné) - oddelenie - 1. posch.
ORL - Centrum JAS - ambulancie - prízemie
ORL - Centrum JAS - oddelenie - 1. posch.
E
ENERGOCENTRUM
Podateľňa
Kotolňa
Trafostanica
Náhradný zdroj
F
HOSPODÁRSKA BUDOVA
Pokladňa
Práčovňa, šijáreň
Hospodársko-technický úsek
G
CHIRURGICKÝ PAVILÓN
Chirurgia - príjm. ambulancia - prízemie; oddelenie - prízemie a 1. posch.
Úrazová chirurgia - oddelenie - 2. posch.
Ortopédia - prízemie
Neurochirurgia - 1. posch.
H
POLIKLINIKA
Poliklinika - ambulancie
Lekáreň FARMÁCIA - prízemie
Nemocničná lekáreň – Oddelenie výdaja pre verejnosť Poliklinika - 1. posch.
Mamografia - 1. posch.
Ambulancia plastickej chirurgie - 1. posch.
Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy - 1. posch.
Ambulancia detskej chirurgie - 1. posch.
Úrazová chirurgia - príjm. ambulancia - 1. posch.
Onkochirurgická ambulancia - 1. posch.
Stomická poradňa - 1. posch.
Ortopedická príjmová ambulancia - 2. posch.
Ortopedická konziliárna ambulancia - 2. posch.
Kardiologická ambulancia č. 1 - 2. posch.
Anestéziologická ambulancia - 2. posch.
Neurologická ambulancia - 2. posch.
Neurochirurgická príjmová ambulancia - 2. posch. vľavo
Diabetologická ambulancia - 2. posch.
Ambulancia CPLDZ - 3. posch.
Ambulancia telovýchovného lekárstva a preventívnej kardiológie - 3. posch.
Endokrinologická ambulancia - 3. posch.
Manažér kvality - 3. posch.
Riaditeľstvo, administratíva - 4. posch.
Referát kontroly a sťažností - 4. posch.
Onkogynekologická ambulancia - 4. posch.
Ambulancia cievnej chirurgie - 4. posch.
Ambulancia chronických rán - 4. posch.
Hematologická ambulancia 4. posch.
Infektologická ambulania - 5. posch.
Osteologická ambulancia - 5. posch.
Ambulancia denzitometrie – 5. posch.
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy - 5. posch.
Algeziologická ambulancia – 6. posch.
Odbor ľudských zdrojov - 7. posch.
I
URGENTNÝ PRÍJEM
Urgentný príjem - prízemie
Anesteziológia a intenzívna medicína OAIM (ARO) - 1. posch.
J
SPOLOČNÉ KOMPLEMENTY
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ambulantná časť) - suterén
Rádiodiagnostika (centrálny röntgen) - 1. posch.
Nemocničná lekáreň
Knižnica
Národná transfúzna služba SR - prízemie
K
MONOBLOK
Interná príjmová ambulancia - prízemie
Kardiologická ambulancia č. 3 - prízemie
Ambulancia funkčnej diagnostiky - prízemie
Ambulancia preventívnej kardiológie - prízemie
Hypertenziologická ambulancia - prízemie
Ambulantné centrum dermatovenerológie - prízemie
Vnútorné lekárstvo (interné) - 2., 3. a 4. posch.
Neurológia - 1. posch.
Gastroenterológia - 3. posch.
L
MONOBLOK
Gynekológia a pôrodníctvo
Gynekologicko – pôrodnícka príjmová ambulancia - prízemie
Hematológia - prízemie
Ambulancia pre rizikovú a patologickú graviditu a materno-fetálnu medicínu - 1.posch.
Sonografická ambulancia - 1.posch.
Onkogynekologická ambulancia - 1.posch.
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (lôžková časť) - 1.posch.
Ambulancia pre plánované rodičovstvo a antikoncepciu
Neonatológia (novorodenecké)
Centrálna sterilizácia - suterén
Hniezdo záchrany
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
M
Psychiatrický stacionár - suterén
Krvná banka
Oddelenie sociálnej starostlivosti
Oddelenie nemocničnej hygieny
Referát BOZP, PO a CO
Útvar krízového riadenia a HM
N
KUCHYŇA
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Oddelenie nákupu, zásobovania
Jedáleň
O
UROLOGICKÝ PAVILÓN
Urológia
P
PARKOVISKÁ
R
PAVILÓN PATOLÓGIE
Patológia
Zvoz exitov
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Súdne lekárstvo)
S
SKLAD PLYNOV, DIEĽNE
Údržba
Sklad medicinálnych plynov - kyslíková stanica
Sklad nebezpečných odpadov
T
TRAFOSTANICA
Sklad pre materiálno-technické zabezpečenie
U
PAVILÓN LDCH
Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie (pľúcne) - prízemie
Psychiatria - 1. a 3. posch.
Liečebňa pre dlhodobo chorých (LDCH) - 2. a 3. posch.
DOS - 3. posch.
V
Heliport

Vytlačiť