Informácie o čakaní na liečbu

Zoznamy čakateľov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, tzv. čakacie listiny, má Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline  vytvorené na ortopedické operačné výkony.

Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o plánovanej zdravotnej starostlivosti a o tvorbe zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zoznam"), sa do zoznamu zaraďujú iba poistenci pre vybrané choroby, ktoré si vyžadujú plánovanú operáciu alebo invazívny výkon.

Plánovaná zdravotná starostlivosť, ktorú nemocnica zrealizuje do troch mesiacov, sa považuje za ošetrenie v štandardnej čakacej dobe a nevytvárajú sa pre ňu čakacie listiny.

Ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu pacienta rozhodne o možnom termíne operačného výkonu. Vyhotoví Návrh na zaradenie do Zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v dvoch exemplároch. Ako doklad o zaradení do zoznamu lekár odovzdá prvopis pacientovi, kópiu zaradí do zdravotnej dokumentácie pacienta.

So zdravotnou poisťovňou komunikuje nemocnica. Podľa zdravotného stavu pacienta, poradia a kapacitných možností nemocnice zdravotná poisťovňa potvrdí termín plánovanej hospitalizácie. O termíne informuje pacienta ošetrujúci lekár.

LEGISLATÍVNY RÁMEC TVORBY ČAKACÍCH LISTÍN

  • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
  • Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 9/8/2006 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou (august 2013).


ČAKACIE LISTINY PODĽA PRÍSLUŠNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

 

 


Vytlačiť