Systém manažérstva kvality

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 od roku 2010.

Predmetom certifikácie je: Poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionárov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárskej starostlivosti.

Certifikát systému manažérstva kvality

Poslanie nemocnice

Poslaním FNsP Žilina je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Dosahovať vysokú spokojnosť a bezpečnosť našich klientov/pacientov, zaisťovať dobrú povesť. Robiť správne veci správne.

Našimi hlavnými cieľmi je:

 • uspokojovanie základných, nadštandardných zdravotných potrieb a očakávaní našich klientov/pacientov,
 • bezpečnosť pacienta/klienta, zamestnanca a prostredia,
 • riadenie rozvoja, stability a cieľavedomého budovania pracovnej spokojnosti ľudských zdrojov.

Vízia

Fakultná nemocnica s dobrým kreditom, podložená dlhodobou tradíciou a skúsenosťami zdravotníckych a nezdravotníckych odborníkov, schopná uspokojovať všetkých klientov/pacientov i tých najnáročnejších, rešpektovať každého ako osobnosť, schopná trvale zlepšovať bezpečnosť klientov/pacientov, zamestnancov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s ňou.

Politika kvality

Neustále zlepšovanie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, liečebných procedúr a bezpečnosti prostredia pozostáva z nasledujúcich téz:

 • dodržiavania a uplatňovania Charty práv pacientov, platných právnych predpisov, noriem súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a službami súvisiacimi s ňou, bezpečnosťou pacienta/klienta, zamestnanca, prostredia a ostatných súvisiacich aplikovaných požiadaviek,
 • vytvárania podmienok pre trvalé zvyšovanie odbornosti zamestnancov v oblasti procesov prebiehajúcich v našom zdravotníckom zariadení, vrátane trvalého zlepšovania kvality,
 • stimulovania motivácie, spokojnosti a výkonov zamestnancov vhodným pracovným prostredím, aby mohli osobným príkladom a dobrou informovanosťou byť prínosom k skvalitneniu systému, práce a minimalizovaniu možnosti vzniku nežiaducich udalostí,
 • udržiavania spätnej väzby medzi zdravotníckym zariadením a zainteresovanými stranami a monitorovania aktuálnych potrieb a očakávaní týchto strán,
 • dodržiavania pravidiel prístupu k informáciám, pravidelného vyhodnocovania rizík súvisiacich s prevádzkovaním informačných systémov v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov,
 • monitorovania dodržiavania opatrení súvisiacich s rizikami špecifikovanými v Katalógu rizík FNsP,
 • využívania informačných technológii na dosahovanie zákazníkom požadovanej kvality v čo najkratšom čase, udržiavania, prípadne obnove alebo modernizácii prístrojového vybavenia v súlade s platnými právnymi normami,
 • priebežného monitorovania spokojnosti, požiadaviek a očakávaní našich pacientov/klientov,
 • budovania školiacich pracovísk a neskôr kliník s vysoko odborným a ľudským potenciálom.

Vytlačiť