O oddelení

Primár oddelenia

MUDr. Ivan Mačuga, MBA

 

Zástupca primára

MUDr. Ladislav Potočniak

041 5110 325

Vedúca sestra

Mgr. Adriána Murárová

041 5110 577


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt G, chirurgický pavilón, 1. poschodie)

www.nch-za.sk

Zameranie a úlohy neurochirurgického oddelenia v Žiline
 1. poskytovanie špeciálnej liečebno – preventívnej starostlivosti pri neurochirurgických ochoreniach
 2. pedagogická činnosť - príprava poslucháčov SZŠ
 3. pedagogická činnosť - postgraduálna príprava v rámci odboru
 4. vedecko - výskumná činnosť v odbore neurochirurgia
Umiestenie oddelenia a jej funkčné časti
Neurochirurgické oddelenie FNsP je umiestené na I. poschodí chirurgického pavilónu FNsP s celkovým počtom postelí 25:
 • • oddelenie 19 postelí,
 • • JIS 6 postelí,
 • JIS je zameraná na poskytovanie intenzívnej predoperačnej a pooperačnej starostlivosti,
 • neurochirurgické oddelenie má k dispozícii operačnú sálu č.5,
 • neurochirurgické oddelenie má neurochirurgickú ambulaniu v poliklinickej časti FNsP - neurochirurgickú príjmovú ambulanciu.
Pracovníci oddelenia

Primár
 1. zodpovedá za liečebno – preventívnu, pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť,
 2. organizuje, riadi a kontroluje činnosť oddelenia a personálne otázky,
 3. zodpovedá za odbornú úroveň pracoviska o odbornú prípravu lekárov,
 4. poveruje lekárov sledovanín nozokomiálnych nákaz, rozborom úmrtí pacientov, funkciou transfúzneho lekára oddelenia,
 5. poveruje lekárov vedením jednotlivých úsekov oddelenia.
Zástupca primára
 1. zodpovedá za liečebno – preventívnu činnosť,
 2. organizuje, riadi a kontroluje činnosť pracoviska za neprítomnosti primára,
 3. zodpovedá za materiálno – technické zabezpečenie pracoviska, administratívnu a dokumentačnú činnosť,
 4. riadi príjem a prepúšťanie paciemtov,
 5. mesačne kontroluje evidenciu opiátov .
Lekári
 1. zodpovedajú za svoju činnosť primárovi a zástupcovi primára oddelenia,
 2. lekár končiaci službu je povinný osobne odovzdať službu, podať novej službe vyčerpávajúce informácie o stave pacientov a dôležitých udalostiach na oddelení,
 3. hlásenie služieb pravidelne kontroluje primár oddelenia,
 4. na začiatku dennej smeny je krátka pracovná porada lekárov, keď sa podáva hlásenie zo služby, prerokuje sa operačný program a referujú sa novoprijatí pacienti resp. výsledky vyšetrení,
 5. ošetrujúci lekár vykonáva na začiatku pracovnej doby vizitu pacientov, počas pracovnej doby zabezpečuje a realizuje všetky potrebné vyšetrenia, ich výsledky zmeny terapie zapisuje do zdravotnej dokumentácie,
 6. ošetrujúci lekár kontroluje presnosť a včasnosť realizácie ordinácií a príkazov, pred ukončením pracovnej doby skontroluje zdravotný stav pacientov a realizáciu záverov raňajšej vizity,
 7. liečebno – preventívnu činnosť lekárov organizuje a kontroluje primár , zástupca primára oddelenia,
 8. vizita primára oddelenia sa koná 3 krát v týždni,
 9. závery, ordinácie z vizity zapisuje ošetrujúci lekár do zdravotnej dokumentácie.

Prijímanie chorých
Prijímanie chorých sa uskutočňuje prostredníctvom poliklinickej ambulancie, alebo v urgentných prípadoch priamo na oddelení.
 1. administratívne prijatie pacienta zabezpečuje prijímacia ambulancia,
 2. prijímajúci lekár napíše anamnézu, klinický stav pacienta pri prijatí, výsledky vyšetrení, pracovnú diagnózu a plán vyšetrenia a liečby,
 3. bezprostrednú starostlivosť o pacienta zabezpečuje ošetrujúci lekár.
Konziliárna činnosť
Konziliárnu činnosť pre oddelenie vykonáva primár, zástupca primára, alebo nimi poverený lekár.

Preklad a prepustenie pacienta
 1. preklad pacienta na iné oddelenie FNsP zabezpečuje primár oddelenia, alebo ním poverený pracovník, po dohovore s primárom príslušného oddelenia,
 2. preklad pacientov na pracoviská mimo Žilinu sa realizuje po predchádzajúcom telefonickom oznámení,
 3. pri prepustení resp. prekladoch zodpovedá službukonajúca sestra za adekvátnu čistotu a oblečenie pacienta,
 4. ošetrujúci lekár a službukonajúca sestra zodpovedá za vybavenie pacienta zdravotnou dokumentáciou,
 5. krátkodobé prerušenie pobytu v nemocnici, priepustku môže výnimočne povoliť primár oddelenie.
Návštevy pacientov
 1. návštevné hodiny stanovuje vedenie FNsP,
 2. u ležiacich pacientov, kde to vyžaduje zdravotný stav môže lekár obmedziť lekár dĺžku aj počet návštev,
 3. deťom do 10 rokov sú návštevy zakázané.
Návštevné hodiny
 

Vytlačiť