O oddelení

Primár oddelenia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 041 5110 218
Zástupca primára MUDr. Miloš Hartel 041 5110 791
Vedúca sestra Mgr. et Mgr. Eva Nemčeková 041 5110 235

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt C, 1. poschodie)

Návštevné hodiny:
po – ne 1500 – 1600
so – ne 1400 – 1600

Pediatrická ortopédiaPediatrická ortopédia  Úseky Oddelenia pediatrickej ortopédie:
 •  • lôžková časť s bezbariérovým sociálnym zariadením,
 •  • operačná sála,
 •  • prebúdzacia izba (pre deti po stredne ťažkých výkonoch. Po náročných výkonoch sú deti prekladané na JIS pediatrického odd.),
 •  • preväzovňa,
 •  • denná miestnosť,
 •  • sádrovňa,
 •  • príjmová ambulancia,
 •  • konziliárna ambulancia,
 •  • skoliotická poradňa,
 •  • poradňa pre vrodené poruchy bedrového kĺbu,
 •  • sonografická ambulancia,
 •  • stážová miestnosť.

Činnosť oddelenia, priority oddelenia

Predmet činnosti Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina je poskytovanie odbornej ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov z celého Slovenska, hlavne v oblasti úzko špecializovanej operačnej liečby ortopedicky chorých detí. V koncepcii odboru ortopédia je Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina vedené ako jedno z dvoch centier detskej ortopédie na Slovensku.

Od januára 1997, kedy bolo Oddelenie pediatrickej ortopédie v FNsP Žilina založené ministerstvom zdravotníctva SR, výrazne stúpol počet operovaných detí na našom oddelení. Podstatne tiež stúpol počet mimoregiónnych pacientov.
Medzi priority oddelenia patrí možnosť hospitalizovať matku spolu s postihnutým dieťaťom. Prítomnosť matky výrazne pomáha zvládnuť jeho pooperačné obdobie. Tento trend je zvládnutý vo vyspelých krajinách s históriou pediatrickej ortopédie a je cťou FNsP Žilina, že ho zachytila a zrealizovala.

ORT de pedortop02 ORT de pedortop03

K ďalšiemu skvalitneniu služieb poskytovaných na oddelení pediatrickej ortopédie prispelo otvorenie vlastnej operačnej sály v r.2004. Je situovaná v rámci oddelenia a plne vybavená modernou prístrojovou technikou, čo umožňuje zvládať aj tie najnáročnejšie operačné výkony. Personál oddelenie je vyškolený v pravidlách komunikácie, ktorej pripisujeme veľký význam. Chovanie personálu je priateľské. Vytváranie pokojnej rodinnej atmosféry a pocitu istoty pre dieťa aj rodiča je samozrejmosťou.

Odborné priority oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina

Spondylochirurgia. Po náročnej príprave a viacročnom zbieraní skúseností prevažne v zahraničí, naše pracovisko zaviedlo do praxe operačnú liečbu deformít chrbtice u detí. V júni 2004 sa na našom oddelení uskutočnila prvá operácia deformity chrbtice u dieťaťa. Jednalo sa o operačnú korekciu juvenilnej idiopatickej skoliózy 14-ročného dievčaťa. Dnes sa na oddelení operuje približne 110 spondylochirurgických výkonov chrbtice ročne. Oddelenie vykonáva celé spektrum operačných výkonov typických pre detský,aj dospelý vek. Najčastejšou indikáciou sú idiopatické deformity chrbtice/idiopatické skoliózy/. Je to najväčšia skupina postihnutí chrbtice u detí. V nízkom detskom veku, v prípade, že deformitu nestačí udržať ortéza a konzervatívna liečba, vykonávame operačné výkony dynamickými fixátormi. Najmodernejším z nich sú tzv. rastúce tyče, ktoré umožňujú rast implantátu s dieťaťom do veku, kedy je možné deformitu zastabilizovať definitívne. Definitívne ošetrenie skolióz sa vykonáva najčastejšie zadným prístupom. Sú však niektoré indikácie, kedy je indikovaná operácia predným, tzv. transtorakálnym alebo retroperitoneálnym prístupom. Tieto typy operačných výkonom indikujeme, ak je na to dôvod, pretože majú veľa výhod pre operované dieťa. Stretávame sa aj ťažkými zanedbanými, alebo rýchlo progredujúcimi deformitami chrbtice u detí, kde je pre výborný výsledok potrebné operovať kombinovaným operačným prístupom v jednom sedení. Znamená to ,že predným prístupom mobilizujem predný stĺpec chrbtice, po zadrénovaní hrudníka a otočení pacienta na brucho reponujeme a stabilizujeme deformitu chrbtice zadným prístupom. Súčasťou takýchto náročných výkonov sú aj intervertebrálne osteotómie.
Kongenitálne kyfoskoliózy sú druhá najčastejšia skupina deformít chrbtice. Podľa typu vrodenej chyby a progresie sa riešia operačne hoci už v roku dvoch rokov života. Operačné prístupy sú predné, alebo zadné, niekedy tiež kombinované, podľa uloženia vrodeného nálezu. Týchto indikácií ku operačnej liečbe je tiež pomerne veľa.
M.Scheuermann je deformita chrbtice v predozadnom smere, charakterizovaná patologickým predo-zadným zakrivením /tzv. kyfózou/. Jedná sa o ochorenie platničiek. Tieto nálezy si vyžadujú zásadne kombinované náročné viachodinové operačné výkony, ktorými sa dosahujú veľmi dobré pooperačné výsledky. Neurogénne deformity chrbtice u detí sú ďalšia početná skupina zakrivení chrbtice, ako súčasť rôznych neurologických ochorení. Najčastejšia z nich je detská mozgová obrna. Operačné liečba takýchto deformít má svoje špecifiká. Hlavná z nich je tá, že osteosyntetický materiál je potrebné fixovať do panvy za účelom vyrovnania šikmosti panvy.
Poúrazové deformity chrbtice u detí sú tiež predmetom častých indikácií ku operačnej liečbe, podobne deformity pozápalovépri nádoroch a iných afekciách.

Oddelenie je pre tieto náročné operačné výkony plne vybavené príslušnou technikou, ktorá monitoruje neurologický stav pacienta počas operácie, celým spektrom implantátov s nástrojovým spektrom. Bezpečnosť pacienta je zaistená v plnom rozsahu. Oddelenie odovzdáva svoje skúsenosti v otázke operačnej liečby deformít chrbtice v zahraničí, Podobne naše pracovisko navštevujú ortopédi zo zahraničia za tým istým účelom.

Polohou Žiliny v srdci Slovenska, na križovatke ciest a s tým spôsobenou úrazovosťou v 180 tisícovom regióne má oddelenie skúsenosti s traumou pohybového aparátu detského veku. Moderné trendy liečenia sa opierajú o najnovšie skúsenosti a o interdisciplinárnu spoluprácu v rámci ošetrenia polytraumatizmu. Zvláštnu kapitolu detských zlomenín tvoria patologické zlomeniny. V lokalitách, kde kosť plní nosnú funkciu, komplikujú patologické zlomeniny životný komfort pacienta. Ku takýmto prípadom sa pristupuje individuálne. V mnohých prípadoch, ale aj pri iných indikáciách, sa využívajú na zabezpečenie stability vonkajšie fixátory. Práve využitie vonkajších fixátorov je jedným z hlavných záberov oddelenia, a to aj na korekciu rozdielnej dĺžky končatín, osových a rotačných úchyliek. Oddelenie využíva široké spektrum vonkajších fixátorov. Algoritmus ošetrovania počas predlžovacích operácií končatín bol prepracovaný do detailov. Oddelenie rieši aj predlžovanie chondrodystrofických trpaslíkov.

Jedným z hlavných záberov oddelenia detskej ortopédie v FNsP Žilina je DDH (Developmental dyslocation of the hip), teda vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu. Pracovisko zaviedlo v roku 1992 do praxe v rámci celého Slovenska metodiku sonografického skríningu tejto vrodenej chyby v náväznosti na včasnú liečbu. Oddelenie bolo spoluautorom tvorby koncepcie skríningu DDH a metodického listu MZ SR pre túto oblasť. Od roku 1992 sme na našom pracovisku úplne ustúpili od röntgenovej diagnostiky tejto vrodenej poruchy. Skríning sa vykonáva v 3. týždni života dieťaťa, čo je diagnostika včasná. Výsledkom včasnej diagnostiky sú vynikajúce výsledky pri včas zahájenej liečbe. Včasná diagnostika DDH teda priniesla so sebou zmeny v liečebných postupoch. V našom regióne tak prakticky vymizli prípady, kde bolo potrebné operovať následky po DDH. Operované prípady sú takmer výlučne prípady detí z iných regiónov.
V prípade neúspechu liečby konzervatívnej využíva oddelenie všetky dostupné operačné postupy, od otvorenej repozície decentrovaného bedrového kĺbu, až po operačné riešenie následkov po DDH. Rutinné operácie na oddelení sú rotačné acetabulárne osteotómie panvy podľa Saltera a trojitá rotačná osteotómia panvy podľa Steela,ktorými sa zabezpečuje prekrytie nie ideálne centrovanej hlavice stehnovej kosti. V zavedení týchto osteotómií je naše pracovisko priekopníkom v rámci Slovenska. Tieto typy operačných zákrokov na panve používame aj pri niektorých formách M. Perthes za účelom zlepšenia kongruencie bedrového kĺbu, ďalej pri niektorých poúrazových stavoch v oblasti hornej časti stehnovej kosti a pri decentráciách bedrového kĺbu neurogénnej etiológie. Pri DDH je v niektorých prípadoch potrebné upraviť aj chorobou zmenené uhly hornej časti femoru a postavenie veľkého trochanteru. Takéto stavy často riešime v jednom sedení. V otázke včasnej ultrazvukovej diagnostiky vrodených porúch bedrového kĺbu a ich liečby je od roku 1997 naše oddelenie školiacim strediskom pre ortopédov Slovenska. Školiace akcie sú založené na individuálnom prístupe a praktickej výučbe školenca pri vyšetrovaní detí za účasti školiteľa.

Jednou zo strastiplných kapitol detskej ortopédie je neuroortopédia. Skupina detí s detskou mozgovou obrnou tvorí veľký súbor operovaných detí na našom pracovisku. Odstraňovanie, alebo zmierňovanie ortopedických následkov DMO je veľmi dôležité z hľadiska reedukácie postoja a pohybu. Pri ťažkých stavoch je operačné riešenie pri DMO dôležité z hľadiska polohovania pacienta, rehabilitácie, prevencie dekubitov a infekcie močových ciest. Pracovisko má vypracované algoritmy operačných postupov u takto postihnutých pacientov rešpektujúc zásady individuálneho prístupu a spolupráce s neurológom a rehabilitačným pracovníkom. Ako jedno z dvoch centier operačnej liečby DMO operujeme pacientov z celého Slovenska. Nie menej častým a závažným vrodeným ochorením u detí je Pes equinovarus congenitus (PEC) a iné chyby chodidla v samostatnej podobe, alebo ako súčasť iného ochorenia. Oddelenie detailne prepracovalo princípy včasnej konzervatívnej liečby, resp. včasnej operačnej liečby v prípadoch, kde je potrebný operačný zásah. Prevzatie metodiky zo zahraničných pracovísk a už aj vlastné skúsenosti z odoperovaných prípadov, či už primooperácií, alebo reoperácií po predchádzajúcich výkonoch, dávajú možnosť prezentovať vlastné skúsenosti a udávať trend v operačnej liečbe vrodených chýb detského chodidla. Oddelenie zaviedlo do praxe na Slovensku radikálny komplexný operačný prístup pri PEC podľa Mc Kaya. Podrobný rozbor bol publikovaný a je zdrojom skúsenosti pre iné pracoviská. Vzhľadom na to, že oddelenie je zamerané predovšetkým na operačnú liečbu ortopedicky chorých detí, na oddelení vykonávame všetky typy operačných výkonov pre detský vek, teda aj rekonštrukcií. Oddelenie pediatrickej ortopédie je už viac rokov školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave V súčasnosti je oddelenie v procese transformácie na Kliniku pediatrickej ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

V uvedenom prehľade chceme informovať o zameraní a charaktere práce Oddelenia pediatrickej ortopédie v FNsP Žilina. Výsledky našej práce sa kolektív oddelenia snaží zlepšiť prísunom informácií zo zahraničia, tiež vyhodnocovaním vlastných výsledkov a serióznym prístupom ku pacientom.

Vytlačiť