Denný psychiatrický stacionár (DPS)

 
Terapeutický tým: súčasťou terapeutického tímu je lekár, psychológ, fyzioterapeut a sestra
 
Telefón: +421 41 5110 562
 
 
Ordinačné hodiny: pracovné dni 8.00 - 14.00 h
 
Zameranie denného psychiatrického stacionára:
Intenzívna liečba (doliečovanie) duševných a psychosomatických porúch dospelých formou parciálnej hospitalizácie - pacienti počas dňa dochádzajú na šesť hodín do DPS na terapeutické programy, zvyšok dňa trávia v domácom prostredí. Cieľom liečby v DPS je predísť opätovnej hospitalizácii a v konečnom dôsledku dosiahnuť pracovnú a sociálnu rehabilitáciu a návrat pacienta do spoločnosti. Pacienti v stacionári majú individualizovaný liečebný program, ktorý prebieha komunitným systémom so štruktúrovaným programom. Pobyt pacienta trvá v priemere 4-12 týždňov. 
 
Pacienti sú zaradení do špecifických programov:
  • pre neurotické, psychosomatické, adaptačné poruchy, afektívne poruchy a poruchy osobnosti s využitím intenzívnej skupinovej psychoterapie, individuálnej psychoterapie, nácvikom relaxačných techník, s možnosťou pokračovania vo forme ambulantnej skupinovej alebo individuálnej psychoterapie;
  • pre pacientov v postpsychotickom štádiu ochorenia z okruhu schizofrénie s využitím psychoedukačných programov, podpornej psychoterapie;
  • pre pacientov s chronickými poruchami s využitím ergoterapeutického a podporne psychoterapeutického programu za účelom podpory, rozvinutia zdravého potenciálu a znižovania rizika relapsov.
 
Psychoterapeutické programy využívajú integrovaný psychoterapeutický prístup a uplatňujú psychodynamické, gestalt a kognitívne-behaviorálne postupy. 
 
Do DPS sú pacienti prijímaní na základe odporučenia ambulantného psychiatra, event. ošetrujúceho lekára psychiatrického oddelenia. Pacienti si dohodnú nástup na stacionár telefonicky v pracovné dni v čase od 9.00 – 9.30 na telefónnom čísle: 041/5110 562. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v DPS je plne hradené zdravotnou poisťovňou.
 
Ako vyzerá denný program?
do 8.00 hod Príchod na stacionár
08.15 hod Rozcvička
08.30 hod Vizita lekára a komunita
09.30 hod Skupina I.
11.00 hod – 11.30 hod Obed
12.30 hod Skupina II.
 
Pacienti sú zaradení do špecifických programov pre psychotické, nepsychotické a chronické stavy, od čoho sa odvíja náplň pobytu v DPS.
  • V priebehu dňa pacient absolvuje 1 skupinu vedenú psychológom a 1 skupinu vedenú zdravotnou sestrou/fyzioterapeutkou.
  • Súčasťou pobytu v DPS je „denná služba", ktorú v daný deň vykonáva vopred určený pacient. Úlohou „dennej služby" je vedenie rozcvičky, vedenie komunity, zvolávanie na skupiny.
  • Náplňou komunity je oboznámenie sa s aktuálnym denným programom, vizita lekára, spravodajstvo, podnety a návrhy zo strany pacientov a personálu k fungovaniu DPS.
Aké pravidlá platia počas pobytu v stacionári?
Pacient prichádza do stacionára len za účelom účasti na svojom terapeutickom programe v stanovené dni.
Vyžaduje sa pravidelná účasť pacienta, pretože program je časovo obmedzený (obvykle 4-12 týždňov) a náplň jednotlivých skupín na seba nadväzuje.  
  • V súrnych prípadoch môže pacient požiadať o priepustku (po predchádzajúcej konzultácií s lekárom).
  • Počas prestávok sa pacient môže voľne pohybovať v priestoroch stacionára (komunitná miestnosť, „obývačka", kuchynka, telocvičňa, sociálne zariadenia) a v areáli nemocnice. Ambulancia slúži na odborné konzultácie, podanie medikácie, administratívu.
OZ Mozaika
Popri DPS pôsobí OZ Mozaika - dobrovoľná organizácia ľudí v psychiatrickom ošetrení, ich blízkych, príbuzných, odborníkov  oblasti psychiatrie a ľudí sympatizujúcich s činnosťou združenia. 
Stretnutia v priestoroch DPS každú stredu od 14.00.
 
Kontakt: OZ Mozaika, Puškinova 2190/10, 010 01 Žilina, email:

Vytlačiť