Spektrum činnosti vykonávaných v dennom stacionári Pediatrického oddelenia FNsP Žilina

 • • Príprava a sledovanie pacienta pred a po CT / MRI.
 • • Príprava, podanie premedikácie u alergického pacienta a následne sledovanie po CT.
 • • Zavedenie intravenóznej kanyly u detských pacientov pred MRI vyšetrením a následne odstránenie i.v. kanyly po MRI vyšetrení.
 • • Realizácia endokrinologických diagnostických testov: inzulínový, glukagónový, katapresanový...
 • • Edukácia rodičov v nasledovných zdravotníckych činnostiach:
  •      ○ podávanie parenterálnej antibiotickej liečby v domácom prostredí,
  •      ○ Intravenózne podávanie hemokoagulačných faktorov,
  •      ○ správna technika inhalačnej terapie,
  •      ○ technika čistej intermitentnej katetrizácie,
  •      ○ ošetrovanie dekubitov.
 • • Parenterálne podávanie liekov indikovaných odbornými lekármi (prípravky železa, enzýmov)
 • • Ošetrenie a preplach centrálnych žilových katétrov.
 • • Ošetrenie a monitorovanie detského pacienta v starostlivosti mobilného hospicu PLAMIENOK.
 • • Následná terapia po ukončení hospitalizácie:
  •      ○ podávanie parenterálnych antibiotík,
  •      ○ pokračujúca inhalačná terapia,
  •      ○ Myorelaxačná a analgetická liečba u dlhodobo bolestivých stavov.
 •  Kontrolné CT / MRI vyšetrenia, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu, sedaciu ale prípravu antialergickú a náslený  monitorig, prípadne observáciu.
 • • Kontrastné vyšetrenia u nefrologických pacientov.
 • • Realizácia a administrácia odberov pri podozrení na dedičné metabolické poruchy.
 • • Inhalačná liečba.

Vytlačiť