VAKCINAČNÉ CENTRUM FNsP Žilina

OBJEDNANIE

Na bezplatné očkovanie (prvá dávka) pre osoby zaradené do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR sa objednáte:

https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

 

Osoby, ktoré nemajú prístup na internet, môžu využiť infolinku MZ SR 0800 174 174.

 

Vakcinačné centrum FNsP Žilina sa nachádza v hlavnej budove polikliniky na 1. poschodí vľavo (pavilón H, mapa areálu www.fnspza.sk/sk/informacie-pre-pacientov/mapa-arealu-fnsp).

 

Očkovanie len pre objednaných pacientov. Nutné preukázať sa občianskym preukazom, kartičkou poistenca a potvrdením o zaradení do skupiny osôb zaradenej do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR (napr. potvrdenie o zamestnaní, občiansky preukaz, zdravotná dokumentácia a pod.). Nevstupujte do priestorov vakcinačného centra bez platného termínu objednania.

DOKUMENTY PRED VAKCINÁCIOU

Pred vakcináciou odporúčame vopred vytlačiť, vypísať a priniesť so sebou dokumenty:

 

Dotazník pacienta + Čestné prehlásenie

 

Poučenie a informovaný súhlas pacienta.

 

Antigénový test COVID-19 nerealizujeme vo vakcinačnom centre. Potvrdenie o antigénovom alebo PCR teste pred očkovaním je odporúčané, nie povinné (nie staršie ako 24 hod).

 

V prípade osôb nevyhnutne vyžadujúcich sprievod je povolený sprievod maximálne jednou osobou.

 

V prípade otázok o očkovaní alebo neočkovaní vzhľadom na váš aktuálny zdravotný stav, kontaktujte vášho všeobecného lekára.

 

ZRUŠENIE TERMÍNU

 

Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo zmeniť vaše údaje, môžete tak urobiť na https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena. Zrušiť je možné len 1. termín očkovania. V prípade potreby kontaktujte infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplňte kontaktný formulár na

www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/kontaktny-formular.aspx?fbclid=IwAR2w0H7xomabKu2fDGbWywi8d1rklplFvga7kTZL80yvUWPo09mk9SexdOs.

 

DRUHÉ OČKOVANIE

 

Na druhé očkovanie sa neprihlasujte na portále www.korona.gov.sk, systém vám automaticky vygeneruje termín, ktorý vám príde v SMS alebo emaile. Rozptyl medzi prvým a druhým očkovaním v prípade vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a vakcíny Moderna je stanovený najmenej 28 dní (tzn. že termín môže byť pridelený aj na 29. alebo 30. deň), v prípade vakcíny AstraZeneca 10 týždňov. Čakajte na SMS s termínom.

 

ČAKÁREŇ

V prípade, že patríte do aktuálne otvorenej fázy očkovacej stratégie, no v danej chvíli nie sú voľné kapacity na prihlásenie sa na presný termín očkovania, môžete sa prihlásiť do elektronickej „Čakárne" na https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. V okamihu, keď sa uvoľní kapacita v danom očkovacom centre, systém vás automaticky objedná a vopred vám príde SMS s termínom očkovania. Čakáreň prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Osoby sú objednávané podľa veku (prioritne od najstarších), nie času prihlásenia do Čakárne. Ak Vám termín zatiaľ nebol pridelený, znamená to, že v Čakárni sa pred vami nachádzajú starší záujemcovia, ktorým je prvý možný voľný termín pridelený najprv, aj keď sa registrovali neskôr ako Vy. Vakcinačné centrum otvára voľné termíny na 1. dávku podľa svojich kapacít a zároveň počtu plánovaných osôb na preočkovanie po 28 dňoch.

OČKOVANIE SPRIEVODNEJ OSOBY

 

V súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 161/2021 Z. z. zo dňa 27. apríla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (celé znenie TU) sa s účinnosťou od 1.5.2021 umožní registrácia a očkovanie jednej dospelej osoby nad 18 rokov sprevádzajúcej inú osobu vo veku 70 rokov a viac zaregistrovanej na očkovanie (ďalej „sprevádzajúca osoba").

Sprevádzajúca osoba bude zaočkovaná v tomto prípade:

  • sprevádza osobu vo veku 70 rokov a viac s platným termínom na 1. očkovanie v danom vakcinačnom centre,
  • sprevádzajúca osoba má viac ako 18 rokov,
  • sprevádzajúca osoba sa dostaví v rovnakom čase ako očkovaná osoba,
  • sprevádzajúca osoba bude zaočkovaná bezprostredne po očkovaní osoby s vekom 70 rokov a viac.

Upozorňujeme, že táto podmienka neplatí pri sprevádzaní na 2. dávku očkovania.

 

ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

 

V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z. z 5. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „Vyhláška", celé znenie TU), je možné dávky očkovacej látky podať v počte, v akom sa v daný deň nepoužili z dôvodu, že sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb ako umožňoval centrálny objednávací systém, a to prioritne:

  1. osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. osobe so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 uvedenej v písmene A bodoch 2a. až 2x. Vyhlášky,
  3. osobe so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 uvedenej v písmene A bode 3a. až 3r.

Pri predvolaní na očkovanie je potrebné sa do vakcinačného centra dostaviť do 20 minút, preukázať sa občianskym preukazom, kartičkou poistenca a potvrdením o splnení podmienky zoznamu náhradníkov (napr. občiansky preukaz pri potvrdení vekovej hranice, aktuálna lekárska správa/zdravotná dokumentácia pri ochoreniach podľa písmena A bodu 2. alebo 3. Vyhlášky, preukaz ŤZP a pod.).

 

DO ZOZNAMU NÁHRADNÍKOV PACIENTOV PRIHLASUJE VÝHRADNE LEKÁR (všeobecný lekár pre dospelých alebo lekár špecialista).

V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok a záujmu o očkovanie KONTAKTUJTE VÁŠHO LEKÁRA(všeobecného lekára pre dospelých alebo lekára z konkrétnej špecializovanej ambulancie) a požiadajte ho o zaradenie do zoznamu náhradníkov.

Objednávací program pre náhradníkov spravuje Žilinský samosprávny kraj. Je jednotný a dostupný pre všetky vakcinačné centrá na území Žilinského kraja. Lekár podľa diagnóz elektronicky prihlási pacienta do systému, v ktorom zároveň zadá výber preferovanej vakcíny (Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna alebo AstraZeneca). Podľa vzdialenosti od miesta bydliska pacienta a zvolenej očkovacej látky je pacient automaticky zaradený do zoznamu náhradníkov vo vakcinačnom centre očkujúcom zvolenou vakcínou.

Štandardne môžeme denne využiť približne 5 náhradníkov. Prihlásených náhradníkov kontaktujeme postupne telefonicky na konci dňa pri zostatku vakcín. Ďakujeme za pochopenie.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

 

PREČO SA OČKOVAŤ?

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19, ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.

Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.

K tomu, aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je v prípade COVID-19 potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie.

Očkovanie pomáha dosiahnuť to, aby viac ľudí zostalo zdravých, a tým znižuje sociálny a psychologický dosah choroby na ľudí a záťaž pre nemocnice a systémy zdravotnej starostlivosti. To znamená, že zdroje možno použiť na boj proti iným chorobám, ako je rakovina alebo Alzheimerova choroba.

 

AKÉ VAKCÍNY SÚ K DISPOZÍCII?

V súčasnosti je vo vývoji viac ako 160 rôznych typov vakcín proti COVID-19, pričom niektoré boli už v minulosti využívané na iné infekčné ochorenia a niektoré sú úplne novými konceptami, ktoré ešte len čakajú na svoje schválenie. Nižšie uvedené vakcíny prešli viacfázovým klinickým testovaním na veľkom počte dobrovoľníkov, ktoré následne preskúmala a schválila Európska lieková agentúra (a mnohé ďalšie liekové agentúry z ďalších krajín).

 

1. RNA/mRNA VAKCÍN – (Moderna, Pfizer/BioNTech)

Táto vakcína je založená na použití genetickej informácie priamo z vírusu, ktorá je vložená do tukového obalu, vďaka čomu sa RNA dostane jednoduchšie do buniek. Zároveň, ak by sme nepoužili obal, naše telo by vírusovú informáciu automaticky mohlo zničiť ako narušiteľa a samotná vakcína by nesplnila svoju funkciu. Po očkovaní sa teda do tela nedostane celý vírus, ale iba jedna konkrétna vírusová bielkovina. RNA sa v cytoplazme bunky následne prepisuje do bielkoviny, ktorá sa buď produkuje na povrchu tej bunky, alebo ide priamo von. Tým sa vystaví imunitnému systému, ktorý si vytvorí svoju reakciu – protilátkovú odpoveď. Vírusová informácia vôbec nepríde do kontaktu s našou DNA, ktorá sa nachádza v jadre bunky. Navyše, po použití naša bunka RNA zničí.

V rozsiahlom klinickom skúšaní sa preukázala 95% účinnosť očkovacej látky Comirnaty pri predchádzaní ochoreniu COVID-19 u ľudí vo veku od 16 rokov. Štúdie sa celkovo zúčastnilo približne 44 000 ľudí.

 

2. VEKTOROVÉ VAKCÍNY (čínsky aj ruský koncept vakcíny, ASTRA ZENECA v spolupráci s Oxfordskou univerzitou)

Vakcíny sú založené na veľmi jednoduchom princípe – v tomto prípade nie je použitý reálny vírus, ale bezpečný, ktorý nespôsobuje ochorenie a je len nosičom bielkoviny, ktorá je z vírusu získaná. Tým pádom nie je vyvolané ochorenie, napriek tomu je imunitný systém nabudený veľmi efektívnym spôsobom. Pre tieto účely sa používajú nosiče na báze rôznych typov bezpečných vírusov, ktoré napríklad po zaočkovaní spôsobia bežné jemné prechladnutie alebo sú často asymptomatické.

 

AKÁ JE ÚČINNOSŤ VAKCÍN?

Všetky vakcíny, ktoré schváli Európska lieková agentúra, musia byť na základe výsledkov klinického skúšania bezpečné a musia byť dostatočne účinné, aby mali vyhovujúci pomer prínosov a vedľajších účinkov.

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe. Ak sa povolené očkovacie látky podávajú správne, pomáhajú chrániť obyvateľstvo pred chorobami. Ako v prípade iných liekov, ani očkovacia látka nie je u každého jednotlivca na 100 % účinná. Účinnosť je individuálna a závisí od niekoľkých faktorov. Ako napríklad vek osoby, iné užívané lieky alebo existujúce ochorenia, čas od očkovania, predchádzajúci kontakt s patogénom choroby, spôsob podania očkovacej látky, očkovacia látka. Za určitých okolností však jednotlivec môže ochorieť na dané ochorenie, hoci dostal odporúčaný počet očkovacích dávok. Je to preto, že si nedokáže vytvoriť dostatočnú ochranu proti chorobe alebo preto, že jeho imunita je v priebehu času slabšia. Napriek tomu je priebeh ochorenia u týchto osôb miernejší, ako keby neboli zaočkované. Navyše sa tým znižuje pravdepodobnosť, že nakazia druhých.

 

1. Vakcína COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)

Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. V rozsiahlom klinickom skúšaní sa preukázala 95% účinnosť očkovacej látky Comirnaty pri predchádzaní ochoreniu COVID-19 u ľudí vo veku od 16 rokov. Štúdie sa celkovo zúčastnilo približne 44 000 ľudí. Polovica z nich dostala očkovaciu látku a polovici bolo podané placebo. Jednotlivci nevedeli, do ktorej skupiny boli zaradení. Účinnosť sa vyhodnotila približne u 36 000 ľudí vo veku od 16 rokov (vrátane ľudí vo veku nad 75 rokov), ktorí nemali príznaky predchádzajúcej infekcie. V štúdii sa preukázalo 95 % zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u osôb, ktoré dostali očkovaciu látku. 95 % účinnosť sa potvrdila aj v prípade osôb s potenciálne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ako sú astmatici, osoby s chronickým ochorením pľúc, cukrovkou, či vysokým krvným tlakom.

Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste rúško, pravidelne vetrajte).

 

2. Vakcína MODERNA

Rozsiahle klinické skúšanie na takmer 30 000 dobrovoľníkoch preukázalo účinnosť COVID-19 vakcína Moderna na dospelých vo veku 18 rokov a viac. Štúdia preukázala 94,1% zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u ľudí, ktorí dostali vakcínu (11 zo 14 134 očkovaných osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorí dostali falošné injekcie (185 zo 14 073 ľudí ktorí dostali falošné injekcie, dostali COVID-19 s príznakmi). Štúdia tiež preukázala 90,9% účinnosť u účastníkov s očakávaným rizikom tažkého priebehu ochorenia, vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, srdcovými chorobami, obezitou, ochorením pečene, cukrovkou alebo infekciou HIV.

 

3. Vakcína ASTRAZENECA

COVID-19 Vaccine AstraZeneca ponúka dobrú úroveň ochrany proti COVID-19. Hlavné štúdie preukázali, že vakcína má približne 60 % účinnosť. Kombinované výsledky zo 4 klinických štúdií vo Veľkej Británii, Brazílii a Južnej Afrike ukázali, že vakcína COVID-19 AstraZeneca bola bezpečná a účinná pri prevencii COVID-19 u ľudí od 18 rokov. Do týchto štúdií bolo zapojených okolo 24 000 ľudí. Polovica dostala vakcínu a polovica dostala falošnú injekciu. Výsledky ukázali 59,5% zníženie počtu symptomatických prípadov ochorenia COVID-19 u ľudí, ktorým sa vakcína podala (64 z 5 258 osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorým boli podané falošné injekcie (154 z 5 210 dostalo COVID-19 so symptómami). To znamená, že vakcína v klinických štúdiách preukázala približne 60 % účinnosť.

 

SÚ VAKCÍNY ÚČINNÉ AJ PROTI MUTÁCIÁM VÍRUSU?

Výrobcovia vakcín preverujú, či sú ich očkovacie látky účinné aj voči mutáciam koronavírusu. Spoločnosť Pfizer otestovala 16 rôznych mutácií a skonštatovala, že žiadna z nich nemala významný vplyv na účinok vakcíny.

 

V AKÝCH PRÍPADOCH BY SOM SA NEMAL OČKOVAŤ COMIRNATY (Pfizer/BioNTech) VAKCÍNOU?

DETI

Očkovacia látka Comirnaty sa neodporúča pre deti mladšie ako 16 rokov. Spolu so spoločnosťou, ktorá očkovaciu látku vyrába, Európska lieková agentúra (EMA) pripravila plán na neskoršie odskúšanie očkovacej látky u detí.

TEHOTNÉ ŽENY A DOJČIACE ŽENY

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky počas tehotenstva, ale existuje len veľmi málo údajov o použití očkovacej látky Comirnaty počas tehotenstva. Rozhodnutie o zaočkovaní počas tehotenstva sa má urobiť po dôslednej konzultácii so zdravotníckym pracovníkom po zohľadnení prínosov a rizík.

INÉ LIEKY A COMIRNATY

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky alebo ste nedávno dostali nejakú inú očkovaciu látku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

OSOBY S OSLABENOU IMUNITOU

O ľuďoch s oslabeným imunitným systémom existujú iba obmedzené dôkazy. Hoci odpoveď ľudí s oslabeným imunitným systémom na očkovaciu látku nie je až taká dobrá, neexistujú žiadne výhrady týkajúce sa bezpečnosti. Aj ľudia s oslabenou imunitou môžu byť zaočkovaní, keďže im hrozí väčšie riziko ochorieť na COVID-19.

ALERGICI

Ľudia, ktorí vedia, že sú alergickí na jednu zo zložiek očkovacej látky uvedených v časti 6 písomnej informácie pre používateľa, nemajú dostať túto očkovaciu látku. U osôb očkovaných touto očkovacou látkou sa pozorovali alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti). Od začiatku používania očkovacej látky v rámci očkovacích kampaní sa vyskytol veľmi malý počet prípadov anafylaxie (ťažkej alergickej reakcie). Tak ako všetky iné očkovacie látky, aj Comirnaty sa má podávať len pod prísnym lekárskym dohľadom, ak je k dispozícii vhodné lekárske vybavenie na liečbu. Ak bude mať osoba po podaní prvej dávky očkovacej látky Comirnaty ťažkú alergickú reakciu, druhá dávka sa jej nemá podať.

 

V AKÝCH PRÍPADOCH BY SOM SA NEMAL OČKOVAŤ COVID-19 VAKCÍNA MODERNA?

DETI

COVID-19 vakcína Moderna sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov. Európska lieková agentúra spolu so spoločnosťou, ktorá očkovaciu látku vyrába, plánuje časom odskúšanie očkovacej látky u detí.

TEHOTNÉ ŽENY A DOJČIACE ŽENY

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky počas tehotenstva, no existuje len málo údajov o použití COVID-19 vakcína Moderna počas tehotenstva. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú túto vakcínu.

INÉ LIEKY A COVID-19 VAKCÍNA MODERNA

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. COVID-19 vakcína Moderna môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú iné lieky a iné lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým účinkuje COVID-19 vakcína Moderna.

OSOBY S OSLABENOU IMUNITOU

Momentálne sú k dispozícii len obmedzené údaje o ľuďoch s oslabenou imunitou. Napriek tomu, že ľudia s oslabeným imunitným systémom nemusia na vakcínu reagovať dobre, neexistujú žiadne zvláštne obavy týkajúce sa bezpečnosti. Aj ľudia s oslabenou imunitou môžu byť zaočkovaní, keďže im hrozí väčšie riziko ochorenia na COVID-19.

ALERGICI

Ľudia, ktorí vedia, že sú alergickí na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek COVID-19 vakcína Moderna, nemajú dostať túto očkovaciu látku.

U ľudí, ktorí dostali vakcínu, boli pozorované alergické reakcie (precitlivenosť). Vyskytlo sa veľmi málo prípadov anafylaxie (závažnej alergickej reakcie). Preto, tak ako pri všetkých vakcínach, aj COVID-19 vakcína Moderna sa má podávať pod prísnym lekárskym dohľadom a v prípade alergických reakcií musí byť k dispozícii vhodné lekárske ošetrenie. Ľudia, ktorí majú závažnú alergickú reakciu, keď dostanú prvú dávku COVID-19 vakcína Moderna, by nemali dostať druhú dávku.

 

V AKÝCH PRÍPADOCH BY SOM SA NEMAL OČKOVAŤ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA?

Očkovacia látka sa nesmie podať: - ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tejto očkovacej látky. Predtým, ako vám podajú očkovaciu látku COVID-19 Vaccine AstraZeneca, obráťte sa na svojho lekára. Ak ste niekedy v minulosti mali závažnú alergickú reakciu po injekčnom podaní akejkoľvek inej očkovacej látky alebo po podaní očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Ak ste niekedy v minulosti omdleli po podaní akejkoľvek injekcie ihlou. Ak máte závažnú infekciu s vysokou teplotou (nad 38 °C).

Môžu vás však zaočkovať, ak máte miernu horúčku alebo infekciu horných dýchacích ciest, ako je nádcha. Ak máte problém s krvácaním alebo tvorbou podliatin, alebo ak užívate antikoagulančný liek (na predchádzanie krvným zrazeninám). Ak váš imunitný systém nepracuje správne (imunodeficiencia) alebo užívate lieky, ktoré oslabujú imunitný systém (ako napríklad vysoké dávky kortikosteroidov, imunosupresíva alebo lieky proti rakovine). Ak si nie ste istý, či sa vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného týka, porozprávajte sa so svojím lekárom predtým, ako vám podajú očkovaciu látku.

DETI A DOSPIEVAJÚCI

Očkovacia látka COVID-19 Vaccine AstraZeneca sa neodporúča u detí vo veku menej ako 18 rokov. V súčasnosti nie je k dispozícii dostatok informácií o použití očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

INÉ LIEKY A COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky alebo očkovacie látky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

TEHOTENSTVO A DOJČENIE

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo so zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú túto očkovaciu látku.

 

AKÉ REAKCIE SA MÔŽU OBJAVIŤ PO OČKOVANÍ?

Všetky vedľajšie účinky z príbalového letáku sú krátkodobé. Dlhodobé vedľajšie účinky vakcíny, ktoré by sa prejavili až s odstupom dlhého času, sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritný jav. Pri žiadnej z 82 vakcín registrovaných v SR nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom.

Najčastejšie vedľajšie účinky pozorované v klinickom skúšaní boli zvyčajne miernej alebo strednej intenzity a v priebehu niekoľkých dní po očkovaní ustúpili. Patrili medzi ne bolesť a opuch v mieste podania injekcie, únava, zimnica, horúčka, opuchnuté alebo bolestivé lymfatické uzliny pod ramenami, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov, nauzea (nutkanie na vracanie) a vracanie. Postihli viac ako 1 osobu z 10.

Začervenanie, žihľavka a vyrážka v mieste podania injekcie a vyrážka sa vyskytli u menej ako jednej osoby z 10. Svrbenie v mieste podania injekcie, bolesť v končatinách, zväčšenie lymfatických uzlín, ťažkosti so spánkom a pocit nevoľnosti postihli menej ako jednu osobu zo 100.

Opuch tváre, ktorý sa môže vyskytnúť u osôb, ktoré v minulosti dostali kozmetické injekcie do tváre, a svalová slabosť na jednej strane tváre (akútna periférna faciálna paralýza alebo ochrnutie) sa vyskytli zriedkavo, a to u menej ako jednej osoby z 1 000.

U osôb, ktorým sa podávala očkovacia látka, zaznamenali alergické reakcie vrátane veľmi malého počtu ťažkých (anafylaktických) alergických reakcií.

Bezpečnosť vakcín sa aj naďalej sleduje a vyhodnocuje, prispieť k nej môžu aj zaočkovaní občania. Ak majú podozrenie, že sa u nich objavili vedľajšie účinky vakcíny, nahlásiť ich môžu tu.

 

AKO SA SPRÁVAŤ PO OČKOVANÍ?

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajme ochranné opatrenia a prísne sa chráňme pred prípadnou nákazou. Po prvej vakcíne sa protilátky začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie je dostatočná, aby bol dosiahnutý maximálny možný účinok vakcín garantovaný výrobcom. V prípade, že sa po zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť pred ochorením COVID-19 chránený tak, ako to garantuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča vyvarovať sa nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

 

PREKONAL SOM OCHORENIE COVID-19, KEDY SA MÔŽEM OČKOVAŤ?

Ak vám bola podaná prvá dávka vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) v našom vakcinačnom centre a pred podaním druhej dávky ste ochoreli na COVID-19, resp. na inú akútnu chorobu, alebo sa vám zhoršili chronické choroby, podanie 2. dávky je v našom vakcinačnom centre možné minimálne 14 dní od vyliečenia, prípadne stabilizácie chronického ochorenia či skončenia karantény, a to za predpokladu, že nemáte žiadne klinické prejavy akútneho ochorenia, ktoré bolo prekážkou na podanie 2. dávky.

 

Informácie pre používateľa k jednotlivým vakcínam sú k dispozícii na

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19?page_id=5497

 

Viac otázok a odpovedí nájdete na www.slovenskoproticovidu.sk.