Šesť žilinských primárov začína nové funkčné obdobie

Šesť primárov a vedúcich lekárov Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina si prevzalo nové menovacie dekréty s platnosťou od 1.11.2022. Na základe výsledku výberových konaní pokračuje vo svojej funkcii päť lekárov, zmena na pozícii vedúceho lekára nastala na oddelení lekárskej genetiky.

Žilinská nemocnica realizuje výberové konania na primárov a vedúcich lekárov na základe skončenia menovacieho obdobia pre výkon ich funkcie. Cieľom je motivovať vedúcich pracovníkov k dynamickému rozvoju a realizácii koncepčných zmien. Ako uviedol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, mandáty skončili piatim primárom na oddelení klinickej a radiačnej onkológie, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, otorinolaryngológii, neurológii, v liečebni dlhodobo chorých a taktiež trom vedúcim lekárom na oddelení lekárskej genetiky, pneumológii a ftizeológii a patologickej anatómii. „Aktuálne som odovzdal šesť nových menovacích dekrétov na päťročné obdobie, ďalšie dve pozície obsadíme od začiatku budúceho roka. Úprimne blahoželám novým aj staronovým primárom i vedúcim lekárom, ktorí úspešne prešli konkurzom, pre svoje oddelenia pripravili ambiciózne projekty a verím, že pod ich vedením sa bude naša nemocnica naďalej odborne posúvať vpred,“ priblížil E. Dorčík s tým, že o výbere rozhodovala viacčlenná odborná komisia na základe smernice o obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov, posúdenia odbornosti, manažérskych zručností kandidátov, projektov rozvoja oddelení a osobných pohovorov.

Ďalšie funkčné obdobie obhájila primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie MUDr. Dagmar Sudeková, MBA. V pozícii primárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pokračuje aj MUDr. Nina Ľorková. Liečebňu dlhodobo chorých povedie MUDr. Ingrid Šúleková, MPH, ktorá bola od júna 2022 poverenou primárkou tohto oddelenia. Poverenou vedením oddelenia pneumológie a ftizeológie bola tiež MUDr. Mária Kleinová, na základe úspešného výberového konania je aktuálne menovanou vedúcou lekárkou. Na čele oddelenia patologickej anatómie ostáva vedúca lekárka MUDr. Jana Doboszová.

Po 22 rokoch odchádza z vedenia oddelenia lekárskej genetiky jej dlhoročný vedúci lekár MUDr. František Cisarik, CSc, ktorý pôsobil 13 rokov aj ako celoslovenský hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre lekársku genetiku. Do výberového konania sa neprihlásil. Na jeho pozíciu nastúpila od 1.11.2022 po 14 rokoch vynikajúcej lekárskej práce vo FNsP Žilina MUDr. Ivana Paučinová. „Pán primár sa zaslúžil o mimoriadny rozvoj celého oddelenia, do Žiliny priniesol vysoký kredit odbornosti, nové vyšetrenia a systematické zlepšovanie starostlivosti o pacientov s genetickými a zriedkavými chorobami. V mene celej nemocnice mu ďakujem za jeho profesionálnu, obetavú prácu v oblasti lekárskej genetiky a som veľmi rád, že sa rozhodol ostať a pokračovať v práci na oddelení,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice E. Dorčík a zároveň zagratuloval nastupujúcej vedúcej lekárke. „MUDr. Paučinovej prajem veľa energie, úspechov a nasadenia do ďalšej práce. Som si istý, že jej pôsobenie v pozícii vedúcej lekárky prinesie oddeleniu pozitívny impulz i nové metódy v diagnostike a liečbe pacientov,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina. 
  

Vedenie príslušných oddelení po výberových konaniach:

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
primárka MUDr. Nina Ľorková
 
Klinická a radiačná onkológia
primárka MUDr. Dagmar Sudeková, MBA
 
Lekárska genetika
vedúca lekárka MUDr. Ivana Paučinová
 
Liečebňa dlhodobo chorých
primárka MUDr. Ingrid Šúleková, MPH
 
Patologická anatómia
vedúca lekárka MUDr. Jana Doboszová
 
Pneumológia a ftizeológia
vedúca lekárka MUDr. Mária Kleinová

FNsP ZA Výmena vedúceho lekára na oddelení lekárskej genetiky