Nová nemocnica by mohla vyrásť aj v Žiline

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline predložila Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky investičný zámer vybudovania novej nemocnice. Projekt sa uchádza o zaradenie do národného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, v rámci ktorého by výstavba novej nemocnice a rekonštrukcia ambulantnej časti hlavnej budovy polikliniky mohla byť financovaná zo zdrojov mechanizmu podpory Európskej komisie.

 

Podľa slov generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka je na čase, aby krajská, koncová a tretia najväčšia fakultná nemocnica na Slovensku so spádovou oblasťou štvrť milióna obyvateľov konečne získala podporu na jej komplexnú modernizáciu. „Technický stav našich budov je žalostný. Snažíme sa síce postupne rekonštruovať priestory i vybavenie, no ide to príliš pomaly. Vlastnými silami a zdrojmi nevieme vyriešiť väčšie problémy, či už je to zastaraný systém kúrenia, elektroinštalácií, kanalizácií, striech, dispozícia a stav operačných traktov a podobne. Po zvážení všetkých aspektov preto považujeme za najefektívnejšie riešenie výstavbu novej budovy v tesnej blízkosti heliportu, kde sústredíme centrálne operačné sály, urgentný príjem pre kapacitu spádu 220-tisíc pacientov, lôžka JIS, zdieľanú lôžkovú časť a ďalšie zložky," priblížil I. Stalmašek s tým, že záujmom je taktiež vrátiť do Žiliny dôležité, v minulosti zrušené lôžkové oddelenia, ako je infekčné, pľúcne, kožné. Pôvodné kapacity existujúcich budov by zase do budúcnosti poskytli priestor na rozšírenie chýbajúcich kapacít v rámci geriatrickej a paliatívnej starostlivosti. 

 

fnsp zilina

 

Projekt žilinskej nemocnice je postavený na pilieroch zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektívnosti a hospodárnosti. Ekonomický riaditeľ FNsP Žilina Peter Braška v tejto súvislosti upozorňuje, že pavilónový systém nemocníc je dnes nevyhovujúci. „Ak chceme aplikovať nové výzvy 21. storočia do činností nemocníc, ak chceme, aby boli riadené efektívne a kvalitne, potrebujeme na to efektívne a kvalitné prostredie, podmienky. Takto chceme nastaviť systém tiež v Žiline, centrálne riadiť hospitalizácie, obložnosť, plánovať operácie, personálne zabezpečenie, nastaviť energetický manažment, efektívne využívať digitalizáciu, nemocnici vrátiť činnosti, ktoré zlepšia jej príjmovú časť prevádzky, jednoducho vytvoriť novú modernú nemocnicu v prospech pacientov i jej zamestnancov," vysvetlil P. Braška. Ambulantný trakt hlavnej budovy polikliniky má podľa neho výhodnú strategickú polohu, preto vedenie v zámere počíta s jeho zachovaním a kompletnou rekonštrukciou. Medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik rovnako dodáva, že výstavba novej nemocnice je do budúcnosti tou najvhodnejšou alternatívou. „Urobíme maximum, aby sa to podarilo, pretože len takýmto spôsobom je možné pre obyvateľov a pacientov nášho regiónu zabezpečiť podmienky a zdravotnú starostlivosť, ktorá zodpovedá najnovším poznatkom v oblasti medicíny," uviedol I. Bízik.

 

Nemocnica s návrhom projektu oslovila aj krajské mesto Žilina. Primátor Peter Fiabáne vyjadril výstavbe novej nemocnice podporu, obrátiť sa plánuje i na mestské zastupiteľstvo, čím by mohli vedeniu FNsP Žilina pomôcť pri presadzovaní investície. „Žilina si zaslúži modernú, kvalitnú nemocnicu. Aktuálna pandémia len zvýraznila pretrvávajúci problém zdravotníctva, ktorým sú zastarané nemocničné budovy, nie vždy vhodné pracovné prostredie či technické vybavenie. Terajšie vedenie žilinskej nemocnice urobilo veľký kus práce na zlepšení týchto podmienok, podpora z európskych zdrojov by však mohla zabezpečiť omnoho rozsiahlejšie zmeny, preto verím, že nemocnica dostane možnosť uchádzať sa o tieto financie," doplnil žilinský primátor P. Fiabáne.