Odpoveď na tlačovú správu LOZ

Vedenie FNsP Žilina popiera tvrdenia prezentované v médiách, že na súčasnú situáciu v zdravotníckom zriadení bolo uvalené informačné embargo. Tvrdenia odborárov sú skreslené, účelovo prezentované s cieľom zavádzať verejnosť. Žiaľ lekári ešte stále nepredložili vedeniu nemocnice konštruktívne riešenia, ale trvajú na komplexe výhod, ktoré im prináležali doteraz, a to aj napriek tomu, že sa nemocnica nachádza v kritickom stave. To, že je súčasná situácia neudržateľná a nemocnica sa každým dňom neustále zadlžuje, je fakt, na základe ktorého sa vedenie nemocnice rozhodlo pristúpiť k nevyhnutným záchranným krokom.

Odborári poukazujú na dlhodobé porušovanie zákonníka práce, čo však nedokázal žiadny  súd, a nepotvrdil ani Inšpektorát bezpečnosti práce. Pravdivé nie je ani tvrdenie, že pre nedostatok personálu kolabovalo zavedenie nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času (ďalej len NRPČ). Počet lekárov v NRPČ bol na jednotlivé lôžkové oddelenia prepočítaný v súlade s normatívami Vestníka MZ SR zo dňa 28.10.2008 čiastka 32-51. Je veľmi dôležité povedať, že tieto normy zabezpečujú pacientom poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.

  Odborári tvrdia, že toto rozvrhnutie pracovných zmien platilo 1 deň. V praxi neplatilo vôbec, na základe rozhodnutia námestníka ÚZSaP MUDr. Bizíka, ktorý uplatnil svoju právomoc v zmysle  príkazu riaditeľa. ,,Uloženie ÚPS v rozvrhu práce musí byť odôvodnené a písomne schválené vopred námestníkom riaditeľa ÚZSaP." cit. podľa príkazu riaditeľa. MUDr. Bizík sám nebol stotožnený so zmenami, a preto sa NRPČ do praxe ani nezaviedlo. Pripravené bolo 7 dní vopred, k dispozícií bol rozpis pracovných zmien pre jednotlivých zamestnancov (24.10.2012 bol tento rozpis zverejnený na dotknutých oddeleniach). Riaditeľ FNsP Žilina MUDr. Štefan Volák v prípravnej fáze opakovane komunikoval s lekármi, zástupcami odborov, primármi a zorganizoval zamestnaneckú schôdzu (27.9.2012), na ktorú pozval všetkých lekárov a predložil im návrh na ozdravenie a záchranu nemocnice.

 Tvrdenie LOZ, že riaditeľ nevyužil priestor na verejnú diskusiu o probléme je nepravdivé a klamlivé. Aj napriek tomu, že sa chcel riaditeľ diskusie zorganizovanej predstaviteľmi LOZ zúčastniť, toto mu umožnené nebolo. Od  začiatku svojho pôsobenia v Žiline však deklaroval snahu zbierať podnety a návrhy zo všetkých pracovísk FNsP a spolupracovať na stabilizovaní a ozdravení nemocnice. Počas riaditeľských vizít osobne navštívil jednotlivé oddelenia a viedol otvorenú diskusiu s manažmentom oddelení a motivoval ich k vzájomnej spolupráci. Minulý utorok dal súhlas s protestnou akciou lekárov  v rámci V4.

 Žiadosť vydanie súhlasu s výpoveďou MUDr. Blaškovi, v súlade s paragrafom 240 ods. 8 ZP, je médiami dezinterpretovaná a zneužíva tento akt na účely medializácie lekárskych odborárov. Zastrašovanie nebolo a nikdy ani nebude cieľom vedenia nemocnice.

 Vedenie nemocnice mrzí, že predstavitelia LOZ zastrašujú a klamú obyvateľov žilinského kraja. Práve kroky vedenia totiž majú zachrániť nemocnicu pred absolútnym kolapsom. Žiadne lôžkové oddelenie nebolo zrušené, len vybrané oddelenia prešli organizačnými zmenami. Vedenie sa vo všeobecnosti snaží docieliť, aby bola na oddeleniach vyššia efektivita práce a vyťaženosť. Napríklad na ODCH je možné odliečiť až o 30 pacientov mesačne viac. Takto nastavený systém by pre nemocnicu znamenal nielen efektivitu využitých zdrojov, ale aj vyčerpané limity zdravotných poisťovní

 Zavádzané zmeny sledujú zníženie čakacích dôb pacienta na ošetrenie a zefektívnenie činností jednotlivých odd. NRPČ nielenže kopíruje Memorandum medzi Vládou SR a LOZ, ale aj poskytuje priestor na zvýšenie počtu operácií, keďže by lekári mohli operovať v širšom časovom rozpätí.

 LOZ konštatuje, že riaditeľ porušil viaceré predpisy, ale nekonkretizuje ktoré, takže opäť len zavádza. V danom čase dalo 1 odborové združenie stanovisko, že sa vyjadriť nevedia, v zákonnej lehote 15 dní sa zvyšné 2 odborové organizácie nevyjadrili až 5.11.2012 dostal riaditeľ do rúk nesúhlas.

 Riaditeľ informoval dňa 24.10.2012 o 10,00 hod. primárov dotknutých oddelení a poobede mali k dispozícii konkrétne rozpisy NRPČ pre každé oddelenia. Do dnešného dňa videlo výpovede 18 lekárov, výpovedná lehota by mala začať plynúť 1.12.2012. Vedenie nemocnice vníma tento priestor, 2 prípadne 3 mesiace výpovednej lehoty, ako čas na hľadanie spoločného dialógu.

 V súčasnosti všetky dotknuté oddelenia poskytujú plný rozsah zdravotnej starostlivosti, bez obmedzení, všetky výkony sú aj naďalej hradené zdravotnou poisťovňou a nie je ohrozený pacient a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 Nová vnútorná reorganizácia rieši len efektivitu práce a v žiadnom zmysle neobmedzuje  poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Riaditeľ má právo meniť organizačný poriadok, týmito zmenami neruší žiadnu odbornosť, ani lôžko. Naďalej ostávajú v platnosti zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Na stiahnutie

Odpoveď na tlačovú správu.pdf